چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
حرکت به بالا
ورود

:

موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 مجلس شوراي اسلامي
 
موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 مجلس شوراي اسلامي
 ماده 528 : هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداري ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 532 : هريك از كارمندان و مسئولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارات وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 533 : اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 534 : هريك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهريا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارات وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 535 : هركس اوراق مجعول مذكور در مواد (523)، (533) و (534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 536 : هركس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.