روش اجرايي دستورالعمل ارزشيابي اسناد و مدارك
 
 
جهت اجراي مصوبه جلسه شماره 1085 مورخ 10/10/1375 هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران منضم به اطلاعيه شماره 1466/ ت ه م /30-312 مورخ 1/11/1375 تدوين و هماهنگي مقرات اداري و استخدامي و به منظور حفظ وحدت رويه در اجراي دستورالعمل صادره در شركتهاي اصلي و كليه شركتهاي فرعي و تابعه، مديريتها/ واحدهاي ستادي مستقل روش اجرايي به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
 
 
الف ) تشكيل جلسات
 
1-3  - كميسيون ارزشيابي اسناد و مدارك در شركتهاي اصلي و كليه شركتهاي فرعي و تابعه به صورت منظم دو هفته يكبار و در صورت ضرورت هفته اي يكبار با دعوت قبلي كميسيون تشكيل مي گردد.
تبصره 1- بنابه تشخيص و تحت نظارت كميسيون شركت ملي نفت ايران در بعضي از مديريتها كميسيون فرعي تشكيل مي گردد و حضور نمايندگان مديريتهاي مذكور در جلسه كميسيون شركت ملي نفت ايران الزامي است
 
تبصره 2- شركتهاي فرعي و تابعه با هماهنگي و نظارت كميسيون شركت اصلي ذيربط نسبت به تشكيل كميسيون اقدام خواهند كرد
 
 
2-3 - روساي كميسيون در شركت ملي گاز ايران، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و صنايع پتروشيمي با تشخيص رئيس كميسيون شركت ملي نفت ايران با حق راي حسب مورد در جلسات كميسيون شركت ملي نفت ايران حضور خواهند يافت
 
3-3- روساي كميسيون در شركتهاي فرعي و تابعه با تشخيص رئيس كميسيون شركتهاي اصلي با حق راي حسب مورد در جلسات كميسيون شركت اصلي حضور خواهد يافت
 
 
4-3 - ساير واحدهاي ستادي مانند دانشگاه، پژوهشگاه، تشكيلات و روشها/ امور سازماني و بهبود روشها  كميسيون مناقصات، روابط عمومي،گزينش و...حسب موردبا دعوت قبلي و با حق راي درجلسات كميسيون شركت خواهند كرد.