معرفي
 
 
اداره ارزشيابي اسناد و مدارك با توجه به وظايف محوله در راستاي ارزشيابي، طبقه بندي و نگهداري از اسناد و مدارك و همچنين استفاده بهينه از فضاهاي اداري، جهت جلوگيري از تراكم و انباشت اوراق راكد / زائد گام بر مي دارد در همين راستا نياز به همكاري، هماهنگي و تعامل جهت ايجاد وحدت رويه و رسيدن به هدفهاي تعيين شده از سوي تمامي شركتها/ مديريتها/ واحدهاي ستادي زير مجموعه كاملا محسوس مي باشد.
 
 
چشم انداز    
       
اين اداره سعي دارد با پيگيري هاي مستمر خود، استفاده از كاغذ درسيستم مكاتبات اداري حذف گردد. پيامد اين امر، اختصاص كمتر فضاي بايگاني ها درادارات مي باشد، ضمنا از اين طريق نيز مي توان از هزينه
 
هاي كلان مصرف كاغذ جلوگيري شود.
 
ماموريت
 
نظارت بر تمامي شركت ها / مديريت ها / واحدهاي ستادي زير مجموعه جهت ايجاد وحدت رويه و حسن اجراي دستورالعمل، قوانين و مقررات و تصميمات متخذه و همچنين تعامل همه جانبه با آنها.