پژوهش و مطالعات منابع انسانی
 
معرفی واحد:
​واحد پژوهش و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی وظیفه برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد اقدامات و برنامه ها در چارچوب سند برنامه استراتژیک منابع انسانی و اجرای طرحهای پژوهشی در حوزه منابع انسانی و هدایت و نظارت بر کلیه اقدامات پژوهشی منابع انسانی در سطح ستاد و کلیه شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران را برعهده دارد.