ارزيابي عملكرد برنامه هاي منابع انساني

يكي از اركان شركت ملي نفت ايران در حوزه منابع انساني، برنامه استراتژيك و بلندمدت مي باشد كه با ترسيم چشم انداز سازمان در حوزه منابع انساني، كليه فعاليتها و اقدامات را بگونه اي هماهنگ در جهت رسيدن به چشم انداز، هدايت و راهبري مي نمايد. ارزيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه استراتژيك و سنجش ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده در آن در قالب نظام ارزيابي عملكرد برنامه هاي منابع انساني صورت مي گيرد.

4-1- اهداف

نظام ارزيابي عملكرد برنامه دو هدف مهم را محقق مي سازد كه عبارتند از:

- نتايج حاصل از اجراي برنامه استراتژيك را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و اطلاعات بازخوردي مناسبي جهت بازنگري اهداف و ساير عناصر برنامه ارائه مي كند و مسير حركت برنامه به سوي چشم انداز را اصلاح مي نمايد.

- بعنوان يكي از اجزاء نظام ارزيابي عملكرد در حوزه منابع انساني، در تعامل با ديگر اجزاء (نظام ارزيابي عملكرد فرآيندها، كاركنان، ...) بوده و اطلاعات مناسبي را جهت ارزيابي جامع سازمان شركت ملي نفت در حوزه منابع انساني ارايه مي نمايد.

4-2- مدل ارزيابي

به منظور هدايت مجموعه اقدامات و اجزاء مختلف نظام ارزيابي عملكرد برنامه و حفظ يكپارچگي و انسجام آنها و استفاده از آن براي ارزيابي و تجزيه و تحليل برنامه استراتژيك و ارايه بازخورد مناسب به قسمتهاي مختلف برنامه، نياز به مدل فرآيندي مي باشد تا به كمك آن بتوان فرآيند ارزيابي را در مسير مناسب هدايت نمود. مدل فرآيندي نظام ارزيابي عملكرد برنامه مشتمل بر گامهاي زير است:

- شناخت برنامه استراتژيك منابع انساني

- تعيين اهداف و رويكردهاي ارزيابي

- طراحي و تعيين معيارهاي ارزيابي

- اندازه گيري و سنجش عملكرد عناصر برنامه

- ارزيابي و تحليل شكاف

- اقدامات اداري و اصلاحي

- ارائه بازخورد به برنامه استراتژيك

4-3- مكانيزم ارزيابي

نظام ارزيابي عملكرد برنامه ميزان تحقق هريك از عناصربرنامه را مورد ارزيابي قرار مي دهد. براي اين منظور دو مكانيزم زير را مورد استفاده قرار مي دهد:

1- سنجش مستقيم هريك از عناصر برنامه بصورت مستقل و صرفه نظر از ارتباط آن با ديگر عناصر برنامه: از آنجا كه عناصر برنامه استراتژيك منابع انساني با ديدگاه سيستمي و نگاه همه جانبه به ورودي ها، فرآيندها و خروجي ها تدوين شده است، لذا ارزيابي برنامه استراتژيك نيز بايد با ديدگاه سيستمي و با ارزيابي ورودي ها، فرآيندها و خروجي ها توام باشد. براي اين منظور، مطابق با جهت گيري هاي هريك از عناصر، معيارهاي مختلف ارزيابي در نظر گرفته شده و عملكرد برنامه از ديدگاه هريك از معيارها با طراحي و سنجش شاخص هاي ارزيابي عملكرد صورت مي گيرد.

2- استفاده از نتايج ارزيابي عناصر سطوح پايين تر: براي اين منظور، ساختار سلسله مراتبي عناصر و نحوه ارتباط عناصر با يكديگر ملاك ارزيابي قرار مي گيرد. ساختار سلسله مراتبي عناصر برنامه از چشم انداز شروع شده و به برنامه هاي عملياتي ختم مي شود اين ساختار بصورت ذيل مي باشد:

براساس ساختار سلسله مراتبي فوق، اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي هر يك از عناصر، از نتايج ارزيابي عناصري كه در سطح پايين تر قرار دارند، بدست مي آيد. به عبارت ديگر براي ارزيابي ميزان تحقق هر يك از عناصر، برآيند ميزان تحقق عناصري كه زيرمجموعه آن هستند مورد توجه قرار مي‎گيرد.

4-4- سيستم ماشيني ارزيابي عملكرد

جهت ثبت، نگهداري وپردازش كليه اطلاعات مربوط به برنامه‎هاي عملياتي شامل مقادير شاخص‎هاي عملكرد مربوط به فعاليت‎هاي جاري و نيز اطلاعات پايه‎اي پروژه هاي در حال انجام واحدهاي منابع انساني و روند پيشرفت آنها از يك برنامه نرم افزاري استفاده شده است كه واحدهاي مختلف با سطح دسترسي تعريف شده مي توانند از اين نرم افزار استفاده نمايند. در شكل هاي زير نمايي از اين نرم افزار تحت شبكه داخلي نشان داده شده است:سيستم ماشيني ارزيابي عملكرد داراي امكانات و قابليت هاي زير است:

- قابليت تعريف كاربر و تعيين سطح دسترسي آنها

- امكان تعريف اطلاعات ابتدايي و اصلي پروژه ها و فعاليت هاي جاري به تفكيك مقاطع مختلف و معيارهاي ديگر.

- قابليت به روزرساني اطلاعات پروژه ها و فعاليت هاي جاري

- اخذ گزارشات مختلف و به روز مربوط بـــــه پروژه هـــا و فعاليت هاي جاري

- نظارت بر زمان و نحوه ورود اطلاعات پروژه ها و فعاليت هاي جاري توسط واحدهاي مختلف

- قابليت كنترل و نحوه بودجه سيستم پاداش پروژه ها

- امكان ارتباط online با كاربران ديگر سيستم

ضمناٌ، سيستم جامع منابع انساني تحت وب در حال استقرارمي باشد كه بخشي از آن شامل سيستم ارزيابي عملكرد خواهد بود.