برنامه ريزي راهبردي منابع انساني:

طراحي و اجراي برنامه هاي بلندمدت راهبردي با هدف طراحي و استقرار نظام برنامه¬مداري و مديريت عملكرد در امور اداري شركت ملي نفت ايران از سال 1379 آغاز شده است. اين برنامه ها در قالب برنامه زمانبندي 5 ساله تنظيم و اجرا شده اند. اجراي برنامه اول راهبردي مديريت توسعه منابع انساني در سال 1379 آغاز و در سال 1383 پايان پذيرفته است. در اجراي برنامه اول راهبردي، ضمن آموزش كاركنان و كارشناسان و استقرار فرهنگ برنامه مداري در يك فرآيند تدريجي 5 ساله، بستر مناسب براي آغاز برنامه راهبردي دوم در ابتداي سال 1384 و همزمان با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، فراهم گرديده است.برنامه راهبردي دوم حوزه منابع انساني از سال 1384 آغاز و در سال 1388 پايان پذيرفت. در سال 1388 مدل برنامه سوم استراتژیک با ارزیابی و بررسی بیش از 40 مدل مشهور در حوزه منابع انسانی و با بهره گیری از نظرات خبرگان در جلسات کارشناسی متعدد، طراحی گردید. در حال حاضر عناصر برنامه در سطح حوزه منابع انسانی کل شرکت نفت و هريك از شركتهاي فرعي تدوین گردیده و در حال اجرا می باشد.
·        برنامه راهبردي اول(1383-1379)
·        برنامه راهبردي دوم(1388-1384)
·        برنامه راهبردي سوم (1389-1393)