ماموريتها و اهداف
 
1-1- پژوهش منابع انساني
بخش پژوهش هاي منابع انساني, مسئوليت پژوهش درحوزه منابع انساني شركت ملي نفت را برعهده داشته و در سه حوزه پژوهش هاي توسعه اي، پژوهش هاي موردي و پژوهش هاي راهبردي فعاليت ميكند.
1-2- برنامه ريزي راهبردي منابع انساني:
اين حوزه با هدف ارتقاء عملكرد مديريت توسعه منابع انساني و درجهت تغيير جهت برنامه هاي اين مديريت از فعاليت هاي روزمدار به فعاليت هاي آينده مدار و استقرار مديريت عملكرد، مسئوليت تهیه سیاستهای پیشنهادی در زمینه کلیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت و همچنین شرکتهای تابعه شرکت ملی نفشت، با هدف انسجام و همگرایی فرایند خط مشی گذاری و اجرای برنامه های شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه در راستای ماموریت، ارزشها و چشم انداز حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و تهيه و تدوين برنامه هاي استراتژيك درحوزه منابع انساني را برعهده دارد.
 
1-3- ارزيابي عملكرد برنامه هاي راهبردي منابع انساني:
اين بخش با هدف اصلاح جهت گيري هاي برنامه هاي راهبردي، ارزيابي مستمر برنامه هاي راهبردي منابع انساني و همكاري و مشاركت در ارزيابي ساير حوزه هاي منابع انساني و ارائه اطلاعات عملكردي جهت اصلاح جهت گيري هاي بلند مدت برنامه ها و بهبود نارساييها را برعهده دارد.
 
1-4- طراحي سيستم هاي منابع انساني:
اين بخش ضمن بررسي در زمينه آخرين موضوعات پژوهشي در زمينه منابع انساني، وپيشنهاد موضوعات جديد، مدلها ومتدولوژي هاي مربوطه را نيز بررسي و نسبت به مدل سازي در خصوص موضوعات پژوهشي مربوطه اقدام نموده و همچنين كليه پژوهش هاي حوزه منابع انساني شركت ملي نفت را راهبري و هماهنگي مينمايد.