1) واحد برنامه ریزی جانشینی و انتصابات

2) واحد مدیریت عملکرد

3) واحد برنامه ریزی توسعه کارکنان

4) واحد سنجش و ارزیابی کارکنان

5) واحد طراحی و تحلیل سیستمها

6) واحد طراحی مبنی مسیرهای شغلی و کارراهه

7) واحد آمار و اطلاعات و خدمات مکانیزه(فناوری اطلاعات و تحلیل سیستمها)

  نام و  نام خانوادگي
  سمت
  اتاق
  شاهرخ قاسمي
  رئیس طرح و برنامه‌ريزي نيروي انساني
  409
  محمد علي نوري
  ساراپوربابادي
  زهره مختاري زاده
   مسئول دفتر و امور پشتيباني
  منشي
  منشي
  410