واحد برنامه‌ريزي توسعه كاركنان:
 
هدف:
 
 طراحی و تدوین طرح‌های توسعه کارراهه مدیریتی مبتنی بر مدل‌های شایستگی‌های عمومی و فنی/ تخصصی و هم‌چنین طراحی و تدوین طرح‌های توسعه حرفه‌ای با رویکرد توانمندسازی کارشناسان حرفه‌ای، طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای مدیریتی و حرفه‌ای، برنامه ریزی و تهیه برنامه‌هایIDP  و PDP، تدوین و برنامه‌ريزي جهت حضور افراد واجد شرایط در دوره‌های توسعه‌ای مدیران و کارشناسان، همکاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مدیران، به روز رساني محتوا و نظارت بر بانك اطلاعات مديران.
 
اهم وظايف:
 
1-     طراحي و تدوين مدل توسعه كارراهه هاي مديريتي
2-     برنامه ريزي توسعه كارراهه مديريتي با هدف جانشيني و جايگزيني
3-     طراحي و تدوين دستورالعمل ها و روشهای مربوط به برنامه ريزي پرورش مديران و توانمند سازي كارشناسان.
4-     طراحي و تدوين برنامه هاي توسعه اي براي مديران فعلي و آتي شامل، نيازهاي آموزشي و پرورشي.
5-     طراحي و تدوين برنامه هاي توسعه حرفه اي براي كارشناسان شامل، نيازهاي آموزشي و پرورشي.
6-      نظارت بر اجرای برنامه های توسعه مدیریت  و برنامه های توانمند سازی در سطح شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه
7-     تعيين معيارها و افراد واجد شرايط جهت شركت در دوره هاي توسعه اي.
8-     طراحي، تدوين و به روز رساني محتواي آموزشي برنامه هاي توسعه اي.
9-     همكاري و نظارت بر انتخاب استاد، موسسه جهت اجراي برنامه هاي توسعه اي.
10-  به روز رساني محتواي بانك اطلاعات مديران و ارتقاء سطح كيفي و كمي آن.
 
:همکاران
 
نام و نام خانوادگي
سمت
اتاق
فاطمه ميرزا كاشاني
رئيس برنامه ريزي توسعه كاركنان
514
فرشته حق نظر
كارشناس ارشد برنامه ريزي توسعه كاركنان
515
سمانه فايض
كارشناس برنامه ريزي توسعه كاركنان
515
مريم فرجي
هماهنگ كننده برنامه ريزي توسعه كاركنان
517
 
 
آدرس : تهران - خيابان جمهوري كوچه يغما- ساختمان مركزي هشتم شركت ملي نفت ايران- طبقه پنجم- واحد مديريت كاركنان
 
تلفن: 66722580 - 021
 
نمابر: 88946073 021