واحد طراحي ونظارت برارزيابي عملكردكاركنان:
 
هدف :
 
طراحي، پياده‌سازي و استقرار نظام مديريت عملكرد در سطح شركت به منظور بهبود عملكرد فردي و سازماني.
 مديريت عملكرد يكي از مهمترين و اثر گذارترين فرآيند هاي راهبردي در توسعه سازمان بوده كه هدف آن ايجاد فرهنگي است كه در آن مديران و كارمندان مسئوليت بهبود مستمر فرآيندهاي انجام كار و توسعه شايستگي‌هاي خود را بعهده خواهند گرفت و متناسب با اهدافي كه محقق مي‌نمايند از پاداش و تقدير لازم بهره مند مي‌گردند. اين نظام به همت مديريت توسعه منابع انساني طراحي، و پس از تصويب در هيئت مديره در شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و فرعي در حال پياده‌سازي مي‌باشد. عملكرد عبارت است رفتارهاي مشاهده شده از كارمند در حين كار و نتايجي كه حاصل انجام اين رفتارها مي‌باشد.
نظام مديريت عملكرد فرآيند رسمي به منظور هدايت و بهبود عملكرد كارمندان كه طي آن اهداف شغلي كارمند تعيين و عملكرد آنان در فواصل زماني معين پايش و ثبت مي‌گردد و با توجه به نقاط قوت و ضعف عملكردي، بازخوردهاي لازم جهت بهبود عملكرد به آنان داده مي‌شود. در پايان سال عملكرد كارمند از طريق ارزيابي نتايج كار و رفتار هاي مشاهده شده از كارمندان مورد ارزيابي و تصميمات لازم در خصوص پيشرفت و توسعه آنان اتخاذ مي‌گردد. 
تعيين اهداف شغلي كارمندان يكي از اهم وظايف سرپرستان است . به اين منظور سرپرست در ابتداي دوره ارزيابي عملكرد، وظايف كارمندان تحت نظر خود را در راستاي تحقق اهداف واحد مشخص و براي هر وظيفه با استفاده از شاخص‌هاي كليدي عملكرد و شايستگي‌هاي شغلي اهداف قابل اندازه‌گيري، و واقع بينانه اي را در ظرف زماني مشخص براي كارمندان تحت نظر خود تعيين مي‌نمايد. سرپرستان در فواصل زماني كوتاه مدت (روزانه، هفتگي، ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه) و درخاتمه كار با توجه به ماهيت آن، روند پيشرفت كار و شايستگي‌هاي كارمندان خود را با استفاده از مقياس‌هاي ارائه شده در سامانه مديريت عملكرد پايش مي‌نمايند. سرپرستان در پايان دوره ارزيابي، پس از تغذيه كامل اطلاعات، گزارش عملكرد ساليانه كارمند (شامل گزارش ارزيابي نتايج كار و ارزيابي شايستگي ها ) را از سامانه مديريت عملكرد دريافت مي‌نمايد.
 
اهم وظايف:
 
1-     استانداردسازي رده هاي شغلي در شركت ملي نفت ايران جهت تغذيه در سامانه مديريت عملكرد
2-     تحليل و تدوين دوره هاي آموزشي متناسب با شايستگي ها در سامانه مديريت عملكرد
3-     پشتيباني، بررسي و رفع مشكلات كاربران سامانه مديريت عملكرد
4-     بررسي و بروز‌رساني سامانه مديريت عملكرد از نظر محتوا و نرم افزار بمنظور ارائه نسخه تكاملي
5-     برگزاري اتاق‌هاي فكر و ارسال گاهنامه بمنظور اشاعه فرهنگ مديريت عملكرد در شركت ملي نفت ايران
6-      آموزش و بروز‌رساني كارمندان و سرپرستان در خصوص سامانه مديريت عملكرد
يكي از وظايف مهم واحد مديريت عملكرد استاندارد نمودن رده‌هاي شغلي موجود در سامانه مديريت عملكرد مي‌باشد. با توجه به اينكه اطلاعات تغذيه شده در سامانه غالبا متاثر از تجارب و نگرش‌هاي فردي سرپرستان و مديران بوده است، ايجاب مي‌نمايد اين اطلاعات با حفظ انعطاف‌پذيري بر حسب گروه‌هاي شغلي با مشاركت متخصصين شغل، استاندارد شده و از اعمال سليقه‌هاي فردي كاسته شود.
واحد مديريت عملكرد با همكاري واحد آموزش وظيفه تحليل و تدوين دوره‌هاي آموزشي مرتبط با شايستگي هاي موجود در سامانه مديريت عملكرد جهت اخذ كد دوره وزارتي را بر عهده دارد. اين كار با هدف ارتباط سامانه مديريت عملكرد با واحد آموزش جهت توسعه شايستگي‌هاي كاركنان با در نظر گرفتن ارزيابي شايستگي‌هاي سامانه مديريت عملكرد انجام مي‌گردد.
جهت فرهنگ سازی و آشنایی هر چه بیشتر کارکنان شرکت ملی نفت ایران با برنامه مدیریت عملکرد تارنمای مدیریت عملکرد با آدرس pm.nioc.ir طراحی و از طریق اینترانت واینترنت دردسترس می‌باشد. محتوای فرهنگ سازی شامل گزارشات ، اخبار واطلاع رسانی ، مقالات ، مصاحبه با مدیران می باشدکه به صورت هفتگی بروز رسانی خواهد شد. همچنين گاهنامه مديريت عملكرد در سامانه بريد در اختيار كاركنان شركت ملي نفت قرار مي گيرد كه شامل محتواي آموزشي در خصوص دانش مديريت عملكرد و مطالب آموزنده مديريتي مي باشد.
 
همكاران:
 
 
نام و نام خانوادگي
سمت
اتاق
       سعيد صياد
رئيس طراحي ونظارت برارزيابي عملكردكاركنان
403
حميد صديق
كارشناس ارشدارزيابي عملكردكاركنان
404
هدي صنعتي گر
كارشناس ارزيابي عملكردكاركنان
406
محمد كاظم خاني
هماهنگ كننده ستاد
413
منصوره بهرام مبصري
هماهنگ كننده ستاد
405
سيد علي اكبر لوح موسوي
مسئول دفتر پروژه مديريت عملكرد
407
 
تماس با واحد مديريت عملكرد:
 
آدرس : تهران- خيابان طالقاني- شماره 388- مركزي پنجم شركت ملي نفت ايران- طبقه چهارم- واحد مديريت عملكرد
 
تلفن: 61626366 -021
 
نمابر: 88946073 021