واحد مركزارزيابي وسنجش كاركنان:
 
هدف:

بکارگیری فنون و روشهای سنجش و ارزیابی به منظور تهیه نیم‌رخ شایستگی کارکنان وپیش‌بینی تغییرات آنها با توجه به تاثیر عوامل محیطی درون و برون سازمانی، ارزيابي و شناسايي و پرورش توانمندي ها و استعدادهاي مديريتي كارمندان به منظور برنامه‌ريزي جهت تامين نيروي انساني مشاغل مديريتي، تشخيص و شناسايي نقاط قوت و ضعف به منظور برنامه‌ريزي توسعه، ارزيابي توانمندي‌ها و استعدادهاي مديران و استخراج نتايج آنها در جهت افزايش كارايي و اثربخشي سازمان، توسعة فرهنگ شايسته‌سالاري در كاركنان و انتصاب مديران بر اساس شايستگي‌هاي فردي و افزايش انگيزش كاركنان بااستعداد و شايسته در خصوص روند ارتقا و پيشرفت شغلي، تربيت و معرفي مداوم نسلي نو از مديران براي صنعت نفت با تكيه بر اندوخته ارزشمند تجارب مديران كنوني صنعت و فناوري نوين مديريت در شركت‌هاي مشابه و بهره‌گيري از تجارب و يافته‌هاي دانشگاهي،
کاهش خطاي چشمگیر در تصمیم گیري هاي مربوط به گزینش، انتصاب و ارتقاء مدیران و کارشناسان، کمک به نیازسنجی آموزشی و طراحی و اجراي سیستم پرورش مدیران وکارشناسان، برنامه ریزي سازمانی و اصلاح برنامه ریزي هاي استراتژیک در خصوص تأمین و تخصیص نیروهاي متخصص آتی، ایجاد امنیت شغلی ناشی از ایجاد باور در خصوص وجود ساز و کار منطقی انتصاب در مشاغل عالی در سازمان.
 
اهم وظايف:
 
1-     تدوين مدل شايستگي (مطالعه و تحقيق در خصوص تعيين مصاديق و شايستگي هاي كليدي رفتاري به منظور ارزيابي عيني آنها و مدل هاي سنجش و ارزيابي شايستگي)
2-     تهيه و تدوين ابزار و فرايند به روز و معتبر ارزيابي
3-  تربيت و تشكيل تيم متخصص و حرفه اي ارزيابي
4-  تربيت و آماده سازي كادر اجرايي مركز ارزيابي
5-  انجام فرايند ارزيابي به اهداف توسعه، استخدام، انتصاب و ارتقا
6-   تجزيه و تحليل و تهيه نيم رخ شايستگي
7-  تهيه و تدوين و ارائه گزارش بازخورد
8-  ارائه گزارشات بازخورد حضوري
9-  استانداردسازي و روزآمد نمودن فرايندهاي كانون ارزيابي بر اساس متدهاي روز دنيا
10- برگزاري جلسات ارزيابي فني تخصصي شغلي
11- برگزاري جلسات هم­آموزي ارزيابان در جهت بروزرساني اطلاعات ارزيابي
 
مركز ارزيابي در قالب سه گروه فعاليت مينمايد:
 
گروه اجراي مرکز ارزیابی و بالندگی روانشناختی:
 
محور فعالیت:
اجراي بهینه مرکز ارزیابی متناسب با دستورالعملهاي مرکز، هماهنگی و عقد قرارداد با ارزیابان داخل و خارج از شرکت، تهيه جدول اجرایی ماهانه مرکز (حضور ارزیاب و ارزیابی شونده) و نظارت بر تهیه نیمرخ شایستگی هاي ارزیابی شوندگان در سطح شرکت ملی نفت و شرکت هاي تابعه و تائید جدول زمانبندي توزیع آن، هماهنگی با گروه توسعه مدیران و برنامه ریزي بازخورد در خصوص نحوه ارایه بازخورد و تعیین افراد موردنظر جهت ارایه بازخورد.
 
گروه طراحی شایستگی ها
 
محور فعالیت:
 
برنامه ریزي به منظور تعیین شایستگی هاي عمومی / اختصاصی رفتاري مشاغل مدیریتی، تدوین نقشه شایستگی ها و نحوه ارتباط این شایستگی ها با نحوه سنجش و ارزیابی آنها و نظارت بر کنترل کیفیت و روند سنجش شایستگی ها و تصویب نتایج آنها و روزآمدي این مدل ها و همخوانی آنها با ابزارها و فرایندهاي ارزیابی و سنجش.
 
گروه طراحی و توسعه ابزارهاي ارزیابی
 
محور فعالیت:
 
طراحی و ساخت آزمونهاي روانشناختی (شخصیت، علایق، رغبت و توانمندي هاي شناختی ذهنی) و آزمونهاي تمرینی و غیرتمرینی، آزمونهاي سنجش عملکردهاي روانشناختی و تخصصی شغل و بررسی و  تعیین اعتبار و پایایی، هنجاریابی و استاندارد نمودن این ابزارها، به منظور شناخت استعدادها، علایق، توانمندیها و ویژگیهاي روانشناختی افراد و تعیین ویژگیهاي مورد نیاز شغل به منظور انطباق شاغل با شغل و تحلیل  روانسنجی آزمونهاي مذکور جهت تدوین استاندارد و هنجار هریک از ابزارهاي مربوطه و دارا بودن ویژگی هاي مطلوب روانسنجی.
 
 
همكاران:
 
 
 
نام و نام خانوادگي
سمت
اتاق
مجيد سليمي
رئيس مركزارزيابي وسنجش كاركنان
501
علي اصغر احمدي
مسئول اجراي ارزيابي وبالندگي روان شناختي
518
علي اصغر كلايي
مسئول هماهنگي مركز ارزيابي
511
تهمينه جعفريان
مسئول اجراي مركز
510
شكوفه ساعدي
كارشناس طراحي ابزار
511
محمد منتخب يگانه
 مسئول مدل هاي شايستگي
511
سميه بهمن آبادي
كارشناس طراحي ابزار
220
حسن محموديان
كارشناس طراحي ابزار
261
سيد مجيد رضوي زاد
مسئول پشتيباني مركز
505
ناهيد تشيعي
مسئول دفتر مركز
517
محمد‌رضا نجدي
كارمند امور اداري
235
 
آدرس : تهران- خيابان جمهوري كوچه يغما- ساختمان مركزي هشتم شركت ملي نفت ايران- طبقه پنجم- واحد سنجش و ارزيابي كاركنان
 
تلفن: 66722576 021