واحد طراحي مباني مسيرهاي شغلي ومدل هاي كارراهه:
 
هدف: بکارگیری فنون مختلف در طراحی گروهبندي مشاغل، نيروي انساني، مسیرهای شغلی به منظور تسهيل فعاليت هاي مرتبط در برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 
اهم وظايف:
 
1-        تدوين و به روزرساني روش‌هاي گروهبندي مشاغل، گروهبندي نيروي انساني، طراحي مدلهاي كارراهه و مسيرهاي شغلي
2-     مطالعه و بررسي مداوم تغييرات ساختاري و تكنولوژيكي و تاثير آنها در گروه بندي مشاغل ، نیروی انسانی، طراحی مسیرهای شغلی و مدلهاي كارراهه
3-     تهيه و روزآمدسازي دستورالعمل‌هاي گروهبندي شغل، گروهبندي نيروي انساني، طراحي مسيرهاي شغلي و مدل‌هاي كارراهه
4-     انجام گروهبندي مشاغل و نيروي انساني، طراحی مسیرهای شغلی و مدلهاي كارراهه
5-     نظارت بر انجام و روزآمد نمودن گروه بندي مشاغل ، نیروی انسانی در سطح شركت ملي نفت و شركتهاي فرعي
6-      پشتيباني سامانه مكانيزه گروهبندي شغل و شاغل
7-     بررسی مشکلات و مسائل ناشي از انجام گروهبندي مشاغل و نيروي انساني، طراحی مسیرهای شغلی و مدلهاي كارراهه در انجام ساير فرايندهاي اداره طرح و برنامه‌ريزي نيروي انساني و ارائه راه حل‌های مناسب جهت حل آنها
 
همكاران:
 
نام و نام خانوادگي
سمت
اتاق
فرنگيس بهارلويي
رئيس طراحي مباني مسيرهاي شغلي و مدل هاي كارراهه
412
مرتضي نوشادپور
كارشناس ارشدتعيين مسيرهاي شغلي
404
راحله سادات جلوه حسيني
كارشناس گروهبندي سمت هاي سازماني
406
 
آدرس : تهران- خيابان طالقاني- شماره 388- مركزي پنجم شركت ملي نفت ايران- طبقه چهارم- واحد طراحي مسيرهاي شغلي و برنامه‌ريزي كارراهه
 
تلفن: 61626351 - 021