واحد برنامه ريزي طرح هاي جانشيني وانتصابات:
 
هدف: بررسي، انتخاب و انتصاب كاركنان واجد شرايط و شايسته به‌منظور جايگزيني / جانشيني در راستاي انجام مطلوب وظايف سازماني در زمان و مكان مناسب
 
اهم وظايف:
 
1-     طراحي، تدوين و بهينه سازي نظام برنامه ريزي نيروي انساني
2-     نظارت بر عملکرد واحدهای برنامه ریزی نیروی انسانی شركتهاي فرعي بمنظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه
3-     برنامه ریزی انتصابات کارکنان، پیش بینی نیازهای نیروی انسانی و تهیه تراز نیروی انسانی
4-     بررسي و تاييد انتصابات کارکنان واحد هاي ستادي / شركت هاي فرعي حسب مورد
5-     معرفي افراد واجد شرايط جهت شركت در مركز ارزيابي و سنجش كاركنان و بررسي و تحليل نتايج استخراج شده از مركز و تعيين دوره هاي آموزشي شايستگي محور
6-      برگزاري دوره هاي آموزشي بمنظور روزآمد نمودن دانش و ايجاد وحدت رويه
7-     بررسی مشکلات و مسائل نیروی انسانی مدیریتها و شرکتهای تابعه و ارائه راه حل‌های مناسب جهت حل آنها
 
همكاران:
 
 
نام و نام خانوادگي
سمت
اتاق
عليرضا بختياري
رئيس برنامه ريزي طرح هاي جانشيني و انتصابات
411
شادي فكور
مسئول برنامه ريزي انتصابات واحدهاي ستادي
402
پريسا اكبري
كارشناس ارشدبرنامه ريزي جانشيني وانتصابات
402
بهروز عباسي
مسئول برنامه ريزي انتصابات شركتهاي تابعه
404
محمد رضا سلطاني
كارشناس ارشدبرنامه ريزي جانشيني وانتصابات
413
 
 
آدرس : تهران- خيابان طالقاني- شماره 388- مركزي پنجم شركت ملي نفت ايران- طبقه چهارم- واحد برنامه‌ريزي انتصابات و جانشيني:
 
تلفن: 61626366 - 021
 
نمابر: 88946073 021