طرح و برنامه ريزي نيروي انساني
 

 نمودار فرآيند هاي برنامه ريزي نيروي انساني 

دستورالعمل برنامه ریزی انتصابات اسفند ماه 1394

 برای دریافت جدول تبدیل کد خوشه به کد حرفه های تخصصی اینجا را کلیک نمایید.