چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

barnamerizi-pro3

آخرین اصلاح در 12/10/1440 توسط Shabani
طرحها و پروژه ها

برنامه هاي آتي :

- طراحي پايگاه داده هاي برنامه ريزي نيروي انساني
- برنامه ريزي براي برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي و تبادل تجربيات بين كارشناسان برنامه ريزي نيروي انساني
- بهبود روش به روزرساني گروهبندي مشاغل، گروه بندي نيروي انساني و طراحي مسيرهاي شغلي
- مكانيزه كردن ارشديت نسبي در سيستم جامع
- مكانيزه كردن كاريابي (سمت يابي) كاركنان در سيستم جامع
- طراحي و اجراي سيستم برنامه ريزي انتصابات در سيستم جامع
- مكانيزه كردن تعيين ارتباط مدرك تحصيلي با سمت هاي سازماني در سيستم جامع
- تعيين نياز آموزشي مديران از طريق نگرش سنجي
- جمع آوري مطالعات موردي در زمينه شايستگي
- اجراي كارگاه هاي آموزشي براي مديران
- اطلاع رساني در خصوص اهميت شايسته سالاري
- تجزيه و تحليل مشاغل و تهيه نيمرخ شايستگي مشاغل مديريتي
- تحليل شكاف بين شايستگي مديران وشايستگي هاي مورد نياز مشاغل مديريتي
- استقرار برنامه ريزي جانشيني
- تدوين مدل شايستگي و استانداردهاي توسعه كارشناسان امورمالي
- تدوين مدل شايستگي و استانداردهاي توسعه كارشناسان توسعه منابع انساني
- بهبود روش ارزيابي تخصصي
- استاندارد سازی و هنجاریابی ابزارهای روان شناختي
- تهيه نيمرخ شايستگي كارشناسان و مهندسان
- تحليل شكاف بين شايستگي كارشناسان و مهندسان و شايستگي هاي مورد نياز مشاغل مربوطه
- تدوين دستورالعمل و ضوابط پيشرفت شغلي
- استقرار برنامه ريزي كارراهه
- اجراي نظام جديد ارزيابي عملكرد در شركت ملي و شركت هاي تابعه
- مكانيزه كردن سيستم جديد ارزيابي عملكرد در سيستم جامع
- اطلاع رساني در خصوص وضعيت شايستگي و عملكرد كاركنان
- ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي توسعه منابع انساني