چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

barnamerizi-pro1

آخرین اصلاح در 12/10/1440 توسط Shabani
طرحها و پروژه ها

پروژه هاي تكميل شده :

عنوان پروژه نوع پروژه سال اجرا شرح مختصر
طرح بررسي دلايل عدم انطباق انتصابات با مأموريتهاي محوله مطالعاتي 80 در اين پروژه هدف ، بررسي و تعيين ابعاد ، علل و پي آمدهاي عدم اجراي برنامه هاي مديريت منابع انساني بوده است.
مهندسي فرايندهاي كاري و ساده سازي امور اجرايي 81 هدف اين پروژه بررسي وضعيت موجود انجام فعاليتهاي جاري واحد و ارائه پيشنهاداتي جهت ساده سازي مراحل انجام آنها بوده است. 
اصلاح روش تعيين نياز نيروي انساني شركت ملي و شركتهاي فرعي وابسته و ارائه برنامه هاي تأمين نياز بر اساس آن  اجرايي 80 هدف اين پروژه طراحي مدلي براي بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي انساني و شناسائي كمبود و مازاد نيروي انساني بوده است 
تعيين نياز استخدامي (تعادل عرضه و تقاضاي نيروي انساني) اجرايي 81 هدف بررسي عرضه وتقاضاي درون سازماني نيروي انساني و تعيين نيازهاي استخدامي شرکت هاي تابعه بود
تهيه مدل جامع برنامه ريزي نيروي انساني در سطح شركت ملي نفت ايران   مطالعاتي 82 هدف اساسي اين پروژه بيان علمي ماهيت وظايف برنامه ريزي نيروي انساني در يک مدل و تبيين نقش راهبردي آن به عنوان زير مجموعه اي از نظام كلان مديريت منابع انساني شركت ملي نفت ايران است. 
 برنامه ريزي جانشيني شركت ملي نفت   اجرايي 83 اين  پروژه  به منظور حصول اطمينان از تامين نيروي انساني براي مشاغل كليدي، انجام انتصابات و ترفيعات كاركنان بر اساس طرح جانشيني و تعيين نياز آموزشي كاركنان مشمول طرح ،در سطح شركت ملي نفت ايران انجام گرفت.
روش شناسي و طراحي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان مطالعاتي 83 مشخص كردن اهداف مورد انتظار سازمان از سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان ، تعيين رويكرد حاكم بر ارزيابي ، روشها و ابزارهاي مورد استفاده و تعيين ساير اجزاي يك نظام ارزيابي مطلوب .
گروهبندي سمتهاي سازماني شركت ملي نفت ايران   اجرايي 83 هدف  دستيابي به يك سيستم گروهبندي مشاغل كه پاسخگوي نظام هاي فرعي برنامه ريزي نيروي انساني مي باشد ، بوده است.
طراحي و پياده سازي سيستم جامع بانك اطلاعاتي طرح و برنامه ريزي نيروي انساني اجرايي 83  هدف از انجام  اين پروژه دستيابي به يك سيستم بانك اطلاعاتي منسجم شامل تمامي اطلاعات لازم براي انجام فرايندهاي برنامه ريزي به منظور پياده سازي تمام برنامه هاي كاربردي مورد نياز به روي آن
گروه بندي نيروي انساني در سطح شركت ملي نفت   اجرايي 84-85  اجراي  گروه بندي نيروي انساني  ( بر اساس ساختار گروه بندي تعريف شده در پروژه گروه بندي مشاغل ) براي كليه كاركنان شركت ملي نفت ايران 
برنامه ريزي انتصابات و ترفيعات كاركنان ستاد شركت ملي نفت ايران اجرايي 84 اين پروژه شامل برنامه ريزي انتصابات و نظارت بر انتصابات و ترفيعات کارکنان ستاد شرکت ملي نفت ايران و تدوين دستور العمل هاي مربوطه بوده است. 
تدوين دستورالعمل اجرايي ارزيابي تخصصي كاركنان مطالعاتي 85 شناسايي كاركنان متخصص و خبره در هر شغل و تهيه دستورالعمل  اجرايي فرآيند ارزيابي تخصصي
تدوين دستورالعمل تطبيق كاركنان به روش پودماني و اجرايي نمودن آن اجرايي 85 هايي کردن و ابلاغ دستورالعمل کميته هاي تطبيق به شرکتها و مديريتهاي تابعه، آموزش کارشناسان شرکتهاي تابعه و نظارت بر اجراي اين دستورالعمل
اجراي فاز اول ارزشيابي عملكرد ( طراحي فرم ها و تدوين دستورالعمل ) اجرايي 85 اصلاح فرم هاي ارزيابي عملكرد متناسب با رده هاي شغلي در سطح شركت ملي نفت ايران و تهيه دستورالعمل اجراي آن
طراحي مسيرهاي شغلي كليه سمتهاي سازماني شركت ملي نفت ايران اجرايي 85 طراحي مسيرهاي شغلي براي كليه سمتهاي سازماني شركت ملي نفت ايران