مأموريت: برنامه ریزی و توسعه راهبردی منابع انسانی به منظور استقرار نظام شایسته سالاری در سطح شرکت ملي نفت ايران.