اهداف طرح و برنامه‌‌ريزي نيروي انساني

 
هدف كلي :هدف اصلي واحد طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی ، پیش بینی نیازهای نیروی انسانی و بررسی امکان تامین آن از منابع مختلف و تعیین شایستگی‌های موجود و مورد نیاز و برنامه ریزی به منظور تامین به موقع نیروی انسانی مطلوب سازمان در زمان و مکان مناسب می باشد.

 

اهداف كيفي: ارتقاء كيفيت تأمين و توانمندسازي منابع انساني با محوريت مديريت شايستگي‌ها