چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

barnamerizi-chart

آخرین اصلاح در 12/10/1440 توسط Shabani
اهداف و اهم وظايف بخشهاي مختلف كاري :

طراحی مبانی و معیارهای مسیر های شغلی
هدف:
بکارگیری فنون مختلف تجزیه و تحلیل شغل در طراحی مسیرهای شغلی و تعیین ویژگیهای مورد نیاز مشاغل و ارتباطات درونی آنها و پیش بینی تاثیر عوامل محیطی و تغییرات سازمانی در نیازهای شغلی
اهم وظايف:
• تجزیه و تحلیل شغل
• گروه بندی مشاغل
• طراحی و به روز رساني مسيرهاي شغلي
• بررسی تاثیر عوامل محیطی در مشاغل سازمانی
• تعيين شايستگي هاي مورد نياز مشاغل


سنجش و ارزیابی
هدف:
بکارگیری فنون و روشهای سنجش و ارزیابی به منظور تهیه نیمرخ شایستگی کارکنان وپیش بینی تغییرات آنها با توجه به تاثیر عوامل محیطی درون و برون سازمانی
اهم وظايف:
• تعیین روشهای سنجش شایستگی ها
• تهیه ابزارهای لازم جهت سنجش شایستگی ها
• سنجش و ارزیابی شایستگی ها و تهیه نیمرخ شایستگی کارکنان
• بررسی تاثیر عوامل محیطی بر شايستگي هاي نیروی انسانی


برنامه ريزي كارراهه و جانشيني / برنامه ريزي مديران
هدف:
پیش بینی نیازهای نیروی انسانی و تهیه برنامه های تامین ،توسعه و تعدیل نیروی انسانی
اهم وظايف:
• پیش بینی نیازهای نیروی انسانی
• تهیه برنامه های تامین نیرو از بیرون سازمان
• تهیه برنامه های تامین نیرو از درون سازمان
• تهیه برنامه های پرورش و توسعه منابع انسانی
• تهیه برنامه های تعدیل نیروهای مازاد
• پیش بینی تغییرات نیروی انسانی


آمار و اطلاعات ( خدمات مكانيزه كامپيوتري )
هدف:
تعیین ساختارها و تهیه بانکهای اطلاعاتی و بکارگیری آنها به منظور تجزیه و تحلیل و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان و مدیریت و تهیه مدلهای پیش بینی تغییرات نیروی انسانی
اهم وظايف:
• تعیین ساختارهای اطلاعاتی مورد نیاز
• تهیه بانکهای اطلاعاتی
• تعیین روشها و تهیه برنامه های تجزیه و تحلیل و دسترسی به اطلاعات
• تعیین روشها و تهیه برنامه های به روز رسانی اطلاعات
• تهیه مدلهای آماری یا ریاضی برای پیش بینی تغییرات نیروی انسانی
• تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز مدیریت
• تامین ، نگهداری و تعمیر سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری