واحد آمار و اطلاعات و خدمات مكانيزه( فناوري اطلاعات و تحليل سيستمها):
 
هدف:
 مديريت، راهبري و نظارت بر آخرين متدولوژي‌هاي مورداستفاده در مهندسي نرم‌افزار، سیستم‌های مديريت تصمیم‌گیری، كنترل فرآيندها، تحقيق و مطالعه در مورد نرم‌افزارهای مراكز ارزيابي و توسعه مديران  ايران و جهان و تهيه طرح و الگو جهت روزآمد نگه داشتن زيرساختهاي نرم افزاري مركز، تعیین ساختارها، طراحي و تهیه انواع بانکهای اطلاعاتی رابطه اي و مالتي مديا، تجزیه و تحلیل و طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزارهاي موردنياز اداره، تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات و تهيه آمارهاي توصيفي يا تحليلي،  طراحي و پياده سازي سطوح امنيتي اداره به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان و مدیریت توسط كاربران و تهیه مدلهای پیش بینی تغییرات ابزارها و آزمونها، نظارت بر نگهداري و روزآمد نگهداشتن زيرساخت سخت افزاري و شبکه داخلی اداره.
 
اهم وظايف:
 
1-   تجزيه و تحليل سيستم هاي هاي دستي و فعاليت هاي انجام شده در واحد و طراحي سامانه‌هاي مكانيزه در ارتباط با اين فعاليتها در جهت نيل به سوي اتوماسيون كامل اداري و بررسي و تجزيه و تحليل نیازهای اطلاعاتی اين فرايندها در سطح اداره طرح و برنامه ريزي نيروي انساني و معاونت آموزش و بهبود و مديريت توسعه منابع انساني(سامانه جامع سنجش و ارزيابي كاركنان شركت ملي نفت ايران، سامانه جامع بررسي انتصابات كاركنان، سامانه نيمرخ شايستگي، سامانه جامع بانك اطلاعات مديران و ....)
2-     شناسايي و تحليل دوره اي نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديد هاي كليدي و ارائه گزارشات عملكردي به مقام بالاتر
3-     مشاوره در زمينه مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان و تهيه سند راهبردي جامع فناوري اطلاعات سازمان
4-   تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات و تهيه آمارهاي توصيفي يا تحليلي با استفاده از نرم افزارهاي آماري نظير SPSS ، R و ... بر حسب درخواست مديريت و نيز تهيه برنامه هاي نمايش داده ها با استفاده از نرم افزارهاي گرافيكي جهت استفاده مديريت در جلسات تصميم گيري
5-   به روزرساني اطلاعات شبكه داخلي اداره طرح و برنامه ريزي نيروي انساني با استفاده از سيستم جامع به روش Offline و استفاده در كل مديريت توسعه منابع انساني
6-      مسئوليت تهيه، پشتيباني و بروزرساني كامل نرم افزاري و سخت افزاري واحدهاي اداره كه از نظر تعداد بالغ بر 300 وسيله سخت افزاري مي شود.
7-     برگزاري جلسات با حضور نمايندگان واحد ها به منظور هماهنگي در خصوص سياست‌ها و برنامه هاي راهبردی و عملياتي اداره و پايش فرايندها براساس شاخص هاي كنترلي
8-     تهيه و ارائه شناسنامه ها و برنامه هاي عملياتي اداره در راستاي برنامه استراتژيك
 
 
 
همكاران:
 
نام و نام خانوادگي
سمت
اتاق
      اميد فرامرزي
رئيس آمارواطلاعات وخدمات مكانيزه
512
محمد شيباني
كارشناس طراحي وتحليل سيستم ها
513
اعظم ذوالفقاري
كارشناس ارشدآمارواطلاعات
518
مرجان جباروند
كارشناس آمار و اطلاعات
518
مرتضي اميرزاده
كارشناس سخت افزار
522
 
آدرس : تهران- خيابان جمهوري كوچه يغما- ساختمان مركزي هشتم شركت ملي نفت ايران- طبقه پنجم- واحد آمار و اطلاعات و خدمات مكانيزه(فناوري اطلاعات و تحليل سيستمها)
 
تلفن: 66722577 021
و
تهران- خيابان طالقاني- شماره 388- مركزي پنجم شركت ملي نفت ايران- طبقه چهارم- واحد آمار و اطلاعات و خدمات مكانيزه( فناوري اطلاعات و تحليل سيستمها)
 
تلفن: 61626348 021